SIA VCI2020_CA_5

Par cenu piedāvājumu “Ugunsdrošo durvju piegādei un to montāžai SIA “Veselības centrs Ilūkste” telpās”

 

SIA “Veselības centrs Ilūkste”  lūdz piedalīties tirgus izpētē/cenu aptauja Nr. SIA VCI2020/CA-5 “Ugunsdrošo durvju piegāde un to montāža SIA “Veselības centrs Ilūkste” telpās” un iesniegt cenu piedāvājumu.

 

SIA “Veselības centrs Ilūkste” veic Cenu aptauju, lai nodrošinātu atklātumu, brīvu konkurenci starp Pretendentiem un optimālu finanšu līdzekļu izmantošanu.

 

 1. Pasūtītājs:
Pasūtītāja nosaukums SIA “Veselības centrs Ilūkste”
Juridiskā adrese Raiņa iela 35, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447
Reģistrācijas numurs 41503014677
Bankas nosaukums Valsts kase
Bankas kods TRELLV22
Bankas konts LV43TREL918370800200B
Tālrunis 65462455
E-pasts veseliba@ilukste.lv
Interneta mājas lapa www.ilukste.lv
Kontaktpersonas Saimniecības pārzinis Aldis Šedis, mob.tel. 26521140; e-pasts: veseliba@ilukste.lv (jautājumos par tehnisko specifikāciju)

Iepirkumu speciālists Maruta Samoviča, mob.tel. 29422035, e-pasts: veseliba@ilukste.lv (jautājumos par nolikumu)

 

 1. Iepirkuma priekšmets un apjoms:

2.1. Cenu aptaujas priekšmets- Ugunsdrošo durvju piegāde un to montāža SIA “Veselības centrs Ilūkste” telpās. Prasības un apjoms cenu aptaujas priekšmetam noteiktas Nolikumā un tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

 1. Paredzamais līguma izpildes laiks.

3.1.   Līguma saistību izpilde no līguma noslēgšanas dienas līdz 2020.gada 30.novembrim.

3.2. Pakalpojuma sniegšanas adrese (Līguma izpildes vieta): SIA “Veselības centrs Ilūkste”, Raiņa iela 35, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

3.3. Pretendentam iesniedzot savu piedāvājumu Cenu aptaujā, Finanšu piedāvājums /tehniskā specifikācija jāsagatavo  iekļaujot visas izmaksas, kas nepieciešamas piedāvātā pakalpojuma nodrošināšanu.

 

 

 1. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks

4.1. Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās no plkst.08:30 līdz plkst.17:00, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 7.oktobra plkst. 17:00.

4.2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta: SIA “Veselības centrs Ilūkste”, Raiņa iela 35, Ilūkste,

Ilūkstes novads, LV-5447, iesniedzot personiski reģistratūrā vai iesniedzot elektroniski uz                   e-pastu: veseliba@ilukste.lv.

 

 1. Piedāvājuma derīguma termiņš.

Visu Pretendentu piedāvājumi ir spēkā līdz iepirkuma līguma parakstīšanas brīdim vai brīdim, kad Cenu aptauja ir pārtraukta, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

 

 1. Prasības piedāvājumu iesniegšanai un noformēšanai

6.1. Piedāvājumi jāiesniedz vienā eksemplārā. Iesniedzot piedāvājumus personiski, piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem un cauršūtiem.

6.2. Piedāvājums jāiesniedz aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē vai jānosūta uz 4.2. punktā norādīto e-pasta adresi, norādot sekojošu informāciju:

6.2.1. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi, ar norādi- “Piedāvājums Cenu aptaujai Nr. SIA VCI2020/CA-5 Ugunsdrošo durvju piegāde un to montāža SIA “Veselības centrs Ilūkste” telpās”

6.2.2. Ja Pretendents iesniedzamos dokumentus iesniedz elektroniski, tiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu vai parakstītiem un ieskanētā veidā nosūtītiem Pasūtītājam uz 4.2.punktā norādīto e-pasta adresi.

 

 1. Pretendenti pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

 

 1. Vispārējās prasības pretendentiem

8.1. Par Pretendentiem var būt personas, kuras atbilst šī nolikuma prasībām un kuras izsaka vēlēšanos piedalīties Cenu aptaujā.

8.2.Pretendents ir reģistrēts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

8.3.Attiecībā uz Pretendentu nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts.

8.4. Visi Pretendenti piedalās Cenu aptaujā uz vienādu noteikumu un vienlīdzības pamata.

 

 1. Pretendenta iesniedzamie dokumenti.

Pretendents iesniedz šādus dokumentus:

 • Rakstisku pieteikumu Cenu aptaujai atbilstoši pievienotajai formai (Pielikums Nr.1)
 • Pieteikumam pievieno Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtu reģistrācijas apliecību vai izziņu, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija).
 • Pilnvaru, ja dokumentus iesniedz uzņēmuma pilnvarotā persona.
 • Aizpildīta pievienotā Tehniskās specifikācijas forma (Pielikums Nr.2)
 • Finanšu piedāvājuma kopsavilkums, norādot tajā piedāvātās Cenu aptaujas priekšmeta kopējo cenu (atbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādītajai informācijai) un pievienotās vērtības nodokli atbilstoši pievienotajai formai (Pielikums Nr.3)
 • Apliecinājums par objekta apsekošanu atbilstoši pievienotajai formai (Pielikums Nr.4)

Sakarā ar Epidemioloģisko situāciju valstī, lai mazināti COVID-19 izplatību, Pretendentam objekta apsekošanas laikā, jāievēro epidemioloģiskās drošības pasākumi, apsekošanas laiku iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

 

 1. Lēmuma pieņemšana.

      10.1. Līgums par pakalpojuma sniegšanu tiks slēgts ar Pretendentu, kurš būs piedāvājis preces un pakalpojumu, kas atbilst Tehniskās specifikācijas aprakstam un būs ar viszemāko cenu.

10.2. Pēc lēmuma pieņemšanas Pasūtītāja mājas lapā www.ilukste.lv (sadaļā:  /Iepirkumi un izsoles/)  tiks publicēta informācija par uzvarētāju.

10.3. Pasūtītājs patur tiesības pārtraukt Cenu aptauju, ja uz Cenu aptauju nepiesakās neviens Pretendents vai Pretendenti, kuri iesniegtie piedāvājumi neatbilst izsludinātajam Cenu aptaujas nolikumam un tehniskajām prasībām, kā arī citos gadījumos, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Pasūtītājs, pārtraucot Cenu aptauju, izsludina atkārtoti Cenu aptauju vai izvērtējot iesniegto piedāvājumu rezultātus, izsludina atklātu konkursu.

 

 1. Iepirkuma līgums

11.1. Līgums var tikt slēgts ar vienu Pretendentu.

11.2. Ja izraudzītais Cenu aptaujas uzvarētājs atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs izvēlas nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu.

 

Tehniskā specifikācija un cenu piedāvājumsSkip to content