Tiek uzsākta SAM 9.3.1.1. projekta Nr.9.3.1.1/18/I/003 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ilūkstes novadā” realizācija

19.09.2019.

      Labklājības ministrijas vadībā kopš 2015.gada notiek deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana 115 Latvijas pašvaldībās. Ar Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu, katrā no tām tiek īstenotas aktivitātes, kas attīsta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sistēmu pašvaldībā un visā valstī. Deinstitucionalizācijas procesa gaitā noteikto mērķgrupu iedzīvotājiem, tiek radīts pakalpojumu klāsts, kas sekmē cilvēku iekļaušanu sabiedrībā un iesaisti darba tirgū, sociālās aprūpes nodrošināšanu un rehabilitāciju. Rezultātā arī iedzīvotājiem ar garīga rakstura vai funkcionāliem traucējumiem ir iespēja dzīvot neatkarīgi un patstāvīgi  mājās vai ģimeniskā vidē , saņemot dažāda līmeņa atbalstu savā pašvaldībā (vairāk informācijas -http://lm.gov.lv/lv/aktualitates-arhivs/91024-isi-par-deinstitucionalizaciju-kas-tas-ir-un-kadas-parmainas-gaidamas).

      Šī gada 1.septembrī tika uzsākta projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ilūkstes novadā” (Nr.9.3.1.1/18/I/003) realizēšana. Šobrīd tiek noskaidroti plānoto pasākumu īstenotāji tirgus cenu izpētes un Publikā iepirkuma konkursa kārtībā.

      Ilūkstes novadā deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai izstrādātā projekta mērķis ir attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir noteikta 1. vai 2.grupas invaliditāte. Tiek sagaidīts, ka projekta rezultātā ar jaunizveidotās infrastruktūras attīstību, 38 personām ar garīga rakstura traucējumiem tiks sniegts atbalsts integrācijai sabiedrībā ar vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu.

      Projekta īstenošanas laikā plānota sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide, kuras sastāvā ir :

1) Dienas aprūpes centra attīstīšana (Kastaņu iela 38A, Ilūkstē) ar vietu skaitu 14 personām;

2) Specializētās darbnīcas izveide (Kastaņu iela 38A, Ilūkstē) ar vietu skaitu 8 personām;

3) Grupu dzīvokļu izveide (Pašuliene, Šēderes pagasts) ar vietu skaitu 16 personām.

Kopējās projekta izmaksas: 447060,00 EUR (ERAF finansējums 85% un nacionālais līdzfinansējums 15%)

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2019.-31.05.2020.

       Projekts tiek īstenots 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”  2.kārtas ietvaros.

     Ilūkstes novada pašvaldības Attīstības plānošanas speciāliste

Zanda LisovskaSkip to content