Apstiprināts projekta „Dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takas „Sprīdītis” infrastruktūras atjaunošana” pieteikums

 

***Ilūkstes novada pašvaldība īstenos projektu „Dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takas „Sprīdītis” infrastruktūras atjaunošana” (Nr.1-08/97/2020), kas apstiprināts Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) projektu konkursā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātes „Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana”  ietvaros. Projekta mērķis ir mazināt antropogēno ietekmi uz dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” biotopu un aizsargājamajām sugām. Izglītot sabiedrību par dabas vērtībām un procesiem dabas liegumā, kā arī dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību. Tādējādi veicināt ilgtspējīgu tūrisma attīstību, ievērojot vides aizsardzības prasības, biotopu daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmas aizsardzības principus.

***Projekta rezultātā dabas liegumā „Pilskalnes Siguldiņa” tiks atjaunota infrastruktūra tūrisma takā „Sprīdītis” ar mērķi organizēt tūrisma plūsmu droši un videi draudzīgi, mazināt antropogēno ietekmi uz nogāzēm un dabas vērtībām. Plānots pārbūvēt infrastruktūras elementus: kāpnes ~230 m, laipas uz balstiem ar laipu paplašinājumiem ~100 m, barjeras gravu un stihiski neatļauto taku norobežošanai – 240 m, kā arī atjaunot atpūtas vietas, izvietojot 14 solus un 4 galdus. Projektā tiks atjaunotas un papildinātas 15 informatīvās plāksnes, kas ietvers informāciju par dabas procesiem un dabas liegumā sastopamajām dabas vērtībām.

***Projekta kopējās izmaksas ir 27 199,00 EUR, no kuriem 90% – 25069,00 EUR sedz LVAF, 10% līdzfinansējumu nodrošinās Ilūkstes novada pašvaldība.

***Projektu plānots īstenot līdz 2021. gada nogalei.

 

Ilūkstes pilsētas administrācija

Stratēģiskās plānošana

 


Apstiprināts projekta „Dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takas „Sprīdītis” infrastruktūras atjaunošana” pieteikums
Apstiprināts projekta „Dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takas „Sprīdītis” infrastruktūras atjaunošana” pieteikums

Skip to content