Apstiprināts projekta „Gājēju tiltu remonts dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takā „Sprīdītis”” pieteikums

 

***

***Ilūkstes novada pašvaldība īstenos projektu „Gājēju tiltu remonts dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takā „Sprīdītis”” (Nr.1-08/98/2020), kas apstiprināts Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) projektu konkursā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātes „Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana” ietvaros. Projekta mērķis ir mazināt antropogēno ietekmi uz dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” biotopiem un aizsargājamajām sugām. Tādejādi veicināt  ilgtspējīgu tūrisma attīstību, ievērojot vides aizsardzības prasības, biotopu daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmas aizsardzības principus.

***Projektā tiks veikts divu gājēju tiltu remonts dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takā „Sprīdītis” ar mērķi organizēt tūrisma plūsmu droši un videi draudzīgi, mazinot antropogēno ietekmi uz nogāzēm un dabas vērtībām. Projekta ietvaros plānots nomainīt bojātās tiltu detaļas, izmantojot impregnētu kokmateriālu, kuru kalpošanas ilgumam jābūt vismaz 5 gadi.

***Projekta kopējās izmaksas ir 24 000,00 EUR, no kuriem 90% – 21 600,00 EUR sedz LVAF, 10% līdzfinansējumu nodrošinās Ilūkstes novada pašvaldība.

***Projektu plānots īstenot līdz 2021. gada nogalei.

Ilūkstes novada pašvaldības

Stratēģiskās plānošanas nodaļa

 


Apstiprināts projekta „Gājēju tiltu remonts dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takā „Sprīdītis”” pieteikums
Apstiprināts projekta „Gājēju tiltu remonts dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takā „Sprīdītis”” pieteikums
Apstiprināts projekta „Gājēju tiltu remonts dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takā „Sprīdītis”” pieteikums

Skip to content