Orn_UKP_2012_2

Informatīvais paziņojums

ES  kf

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ORNAMENTS”, reģ. Nr. 41503003743

Juridiskā adrese: Jelgavas ielā-21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447, tālr. 5462157

e- pasts: ornamentsEtae-apollo.lv

Projekts, kura ietvaros tiks veikts iepirkums, nosaukums un numurs: „Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstē”, Nr. 3.DP/5.1.1.0./08/IPIA/VIDM/033.

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība līgumam “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi Ilūkstē Brīvības, Ozolu, Avotu un Dīķu ielās””.

Iepirkuma priekšmets: Būvdarbu inženiertehniska uzraudzība

Iepirkuma identifikācijas numurs: „SIA ORNAMENTS ŪKP-2012/2”.

Piedāvajumu iesniegšanas vieta un termiņš:  SIA “ORNAMENTS”, Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, līdz 02.03.2012. plkst.11.00.

Nolikumu var saņemt www.ilukste.lv mājas lapā

Publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Paredzamā līgumcena (bez PVN)

Tehniskās specifikācijas

31.01.2012.

02.03.2012. (līdz plkst. 11:00)

 Ls 12 000

Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība

Kontaktpersona: Lilija Rēķe; tālrunis: 5462157; 28609109 ”.Skip to content