ORN_2019_05

Informatīvais paziņojums

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ORNAMENTS”, reģ. Nr. 41503003743 Juridiskā adrese: Jelgavas ielā-21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447, tālr. 654-62157 e- pasts: ornaments@ilukste.lv

Projekts, kura ietvaros tiks veikts iepirkums, nosaukums un numurs: „Dvietes centralizētās siltumapgādes sistēmas  efektivitātes paaugstināšana”, Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.3.1.0/18/A/033.

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta  izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē”

Iepirkuma priekšmets:  katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana. 

Iepirkuma identifikācijas numurs: „ORN2019/5”.

Piedāvajumu iesniegšanas vieta un termiņš:  SIA “ORNAMENTS”, Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, līdz 26.08.2019. plkst.14.00.

Nolikumu var saņemt www.ilukste mājas lapā                                                             

Publicēšanas datums Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Paredzamā līgumcena (bez PVN) Tehniskās specifikācijas
28.06.2019. 26.08.2019. (plkst. 14:00) līdz

EUR 285 000

 „Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē”

Kontaktpersona: Jurijs Altāns; tālrunis: 65462157; 26402197 ”.

Nolikums_Dviete_katlu maja

Tehniska_specifikacija_katlu_majai

1.pielikums – Piedavajums dalibai iepirkuma procedura;

2.pielikums – Informacija par pretendenta pieredzi;

3.pielikums – Pretendenta vadoso specialistu sarakasts;

4.pielikums – Pretendenta vadosa personala CV

5.pielikums – Pretendenta noraditas personas, uz ka spejam tas balstas, apliecinajums;

6.pielikums – Informacija par apaksuznemeju;

7.pielikums – Apaksuznemeja apliecinajums;

8.pielikums – Darbu izpildes grafika veidne;

9.pielikums – Finansu piedavajuma sagatavosanas vadlinijas;

10.pielikums – Finansu piedavajums – buvprojekta izstrades, autoruzraudzibas un buvniecibas darbu koptame;

11.pielikums – Tehniska specifikacija;

12.pielikums – Tehniska piedavajuma sagatavosanas nosacijumi

13.pielikums – Iepirkuma liguma projekts;

14.pielikums – Liguma saistibu izpildes nodrosinajuma butiskie nosacijumi

15.pielikums – Avansa atmaksas garantijas butiskie nosacijumi

16.pielikums – Garantijas laika garantijas butiskie nosacijumiSkip to content