KONCERTI

2019.06.-12.

 

 

 

 

 

Nr

p.

k.

 

 

 

 

 

Pedagoga vārds, uzvārds

“Baznīcu nakts” Ilūkste, Eglaine, Subate 07.06. Raiņa v-sk. (Subate) 9.klases izlaidums 13.06. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena 14.06. Daugavpils Latviešu kultūras centra sieviešu kora  “Rūta” jubilejas koncerts 23.08. Zinību diena Ilūkstes Raiņa vidusskolā 02.09. Kultūras mantojuma diena Bebrenes katoļu baznīcā 14.09. Skolotāju dienai veltīts koncerts Daugavpils Būvniecības tehnikumā 03.10.
1. Inga Ašķeļaņeca A+1
2. Viola Jasmane 1
3. Daiga Martinsone 4 4
4. Jeļena Kaļniša
5. Daina Paukšte 3* 1
6. Staņislavs Petkevičs D
7. Gints Ratnieks
8. Tatjana Dvorecka 1 6
9. Vera Poļakova
10. Gunta Radzoba
11. Zita Šamo
12. Jurijs Murņikovs 1 1 1
13. Ināra Zdanovska 1
14. Rita Žilvinska 2 1 * 1 D+2*

2019.06.-12.

 

 

 

 

 

Nr

p.

k.

 

 

 

 

 

Pedagoga vārds, uzvārds

Veco ļaužu diena pansijā “Mūs-mājas “Diž-koks” 07.10. IV Latgales un Sēlijas novadu maz-pilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vizuālās mākslas konkursa “Skani, tēvu zeme!” laureātu apbal-vošanas pasā-kums  01.11. Latvijas Repub-likas prokla-mēša-nas 101. gada-diena Ilūkstes Raiņa v-sk. 14.11. Latvijas Repub-likas prokla-mēša-nas 101. gada-diena Eglai-nes KN 14.11. Latvijas Repub-likas prokla-mēša-nas 101. gada-diena PII “Zva-niņš” 14.11. Latvijas Repub-likas prokla-mēša-nas 101. gada-diena Ilūkstes Raiņa v-sk. 15.11. Latvijas Repub-likas prokla-mēša-nas 101. gada-dienai veltīts pasā-kums Nauje-nes KN 16.11. Latvijas Repub-likas prokla-mēša-nas 101. gada-dienai veltīts pasā-kums Višķu lauk-saim-nie-cības tehni-kumā 18.11. Latvijas Repub-likas prokla-mēša-nas 101. gada-diena Subates KN 17.11. Klavier-mūzikas koncerts vecā-kiem “Ceļā uz Ziemas-svētkiem ”Ilūkstes Raiņa vidus-skolas Subates  skolā 02.12.
1. Inga Ašķeļaņeca 1 2+T+A 1
2. Viola Jasmane 1 1 19*
3. Daiga Martinsone 6* 4 2 4
4. Jeļena Kaļniša 1
5. Daina Paukšte 2 1 1
6. Staņislavs Petkevičs D D
7. Gints Ratnieks 1 1 1
8. Tatjana Dvorecka 4 2
9. Vera Poļakova
10. Gunta Radzoba
11. Zita Šamo
12. Jurijs Murņikovs D 1+D D 2 2
13. Ināra Zdanovska 1 1
14. Rita Žilvinska * 2xD* D* 1 1

 

2019. 06.-12.

 

 

 

 

 

Nr

p.

k.

 

 

 

 

 

Pedagoga vārds, uzvārds

Ziemas-svētku kon-certs INKC

12.12.

Ziemas-svētku kon-certs  IMMS

16.12.

Ziemas-svētku kon-certs  Subates “Miera namā” 17.12. Ziemas-svētku kon-certs pansijā

“Mūs-mājas “Diž-koks”” 18.12.

Ziemas-svētku kon-certs Ilūkstes Raiņa v-sk. 19.12. Ziemas-svētku kon-certs Ilūkstes Raiņa v-sk. Subates skolā 20.12. Ziemas-svētku kon-certs pansijā

“Mūs-mājas “Diž-koks”” 21.12.

Ziemas-svētku kon-certs LELB Subatē 24.12. Ziemas-svētku kon-certs Subates KN 25.12. Ziemas-svētku kon-certs Šederes KN 25.12.
1. Inga Ašķeļaņeca 2 K+A 2
2. Viola Jasmane 1 6
3. Daiga Martinsone 3 1 12* 1 2 2 8 3
4. Jeļena Kaļniša
5. Daina Paukšte 2 2+K
6. Staņislavs Petkevičs D
7. Gints Ratnieks 1
8. Tatjana Dvorecka 7 6 10
9. Vera Poļakova
10. Gunta Radzoba
11. Zita Šamo 1
12. Jurijs Murņikovs 1 2 1
13. Ināra Zdanovska 2
14. Rita Žilvinska 1* 6* 2* 1 1

* – organizators

D – duets

T – trio

KV – vokālais kvartets

A – vokālais ansamblis

K – koris

 

2020. 1.-6.

 

 

 

 

 

Nr

p.

k.

 

 

 

 

 

Pedagoga vārds, uzvārds

IV Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss „Naujene WIND 2020”Daugavpils Universitātē 27.02.Naujenes PO XXV Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursa laureātu koncerts | “Bravo bravissimo”LU Lielajā aula 01.03. IP “Vokālā mūzika-Kora klase”jaunāko klašu pavasara koncerts IMMS 10.03. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Eglaines KN 25.03.

1. Inga Ašķeļaņeca D,A,K,3
2. Viola Jasmane
3. Daiga Martinsone 5
4. Jeļena Kaļniša
5. Daina Paukšte 3*
6. Staņislavs Petkevičs
7. Gints Ratnieks 2
8. Tatjana Dvorecka 9
9. Vera Poļakova
10. Zita Šamo
11. Ināra Zdanovska
12. Rita Žilvinska 3 1 1*
13. Oksana Šeršņova 2 1

Sagatavoja:

 

IMMS direktores vietniece                                                                                                                                                  Rita Žilvinska

 

 Skip to content