citi_2015_dv_tualete

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus projekta

„ Publiski pieejamas lapenes un tualetes būvniecība Dvietes parkā”

 

 

ietvaros

23.03.2015.

Pasūtītājs: Biedrība „ Dvietiņa ”

Pasūtītāja juridiskā adrese: „ Dvietes pamatskola ”, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441.

Kontaktpersona: Iveta Plone, biedrības „Dvietiņa” valdes priekšsēdētāja, tālr. 65475434, mob.t.28377279.

Piedāvājumus iesniegt līdz 31.03.2015. plkst.11:00 Dvietes pagasta pārvaldē vai elektroniski uz

e-pastu: iveta.plone@dviete.lv

 

Pielikumā: Tehniskā specifikācija

                    Paskaidrojuma raksts

 

Tehniskā specifikācija

 

1.     Informācija par pasūtītāju

 

Nosaukums

Biedrība „ Dvietiņa”

Reģistrācijas numurs

40008083655

Adrese

„ Dvietes pamatskola ”, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads

Kontaktpersona

Iveta Plone

Kontakttālrunis

28377279

 

 

2.     Informācija par iepirkuma priekšmetu

 

Iepirkuma priekšmeta nosaukums:  Publiski pieejamas lapenes un tualetes būvniecība Dvietes parkā

 

Iepirkuma priekšmetu raksturojošie rādītāji:

 

N.p.k.

Darba nosaukums

Mērvienība

Daudzums

1.

Guļbūves lapene ( 6 – stūra ) ar galdu un soliem

 ( 1.10*2.5* 0.8 m )

 

gab

1

2.

Guļbūves tualete ( 1.10*1.40* 3.0 m )

 

gab

1

3.

3 atkritumu tvertnes ( 60*60* 40 cm )

 

 gab

3

4.

Bruģa laukuma izbūve zem lapenes ( 5.2*5.2 m )

m2

 

27,04

5.

Apkārtnes labiekārtošana un sakārtošana

komplekts

1

 

 

3.     Citas cenu aptaujai izvirzītās prasības:

 

3.1.          Veikt lapenes un tualetes būvniecību, saskaņā ar šajā specifikācijā un paskaidrojuma rakstā uzskaitītajiem darbu veidiem un apjomiem. Visus darbus un materiālus, kas nav iekļauti specifikācijās un darbu apjomos, bet nepieciešami būvobjekta realizācijai un drošai ekspluatācijai, pretendents ir ņēmis vērā savā piedāvājumā iepazīstoties ar paskaidrojuma raksta dokumentāciju un situāciju dabā(skatīt pielikumu Nr.2). Būvobjekta izbūves vieta ir brīvi pieejama apskatei.

3.2.          Darbus veikt saskaņā ar darbu izpildes plānu un grafiku.

3.3.          Būvdarbu izpildi veikt ievērojot Latvijas būvnormatīvus un LR normatīvajos aktos noteiktās prasības.

3.4.          Darbu veicējam ir jānodrošina darbu rezultātā radušos atkritumu vai pārpalikumu uzglabāšanu un utilizāciju videi nekaitīgā veidā.

3.5.          Darbu veicējs ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkura neprecizitāte ir jālabo uz darbu veicēja rēķina. Būvdarbu rezultātā objektam nodarītie bojājumi darbu veicējam jānovērš par saviem līdzekļiem.

3.6.          Būvniecībā izmantot tikai videi un cilvēku veselībai nekaitīgus materiālus un videi draudzīgus celtniecības paņēmienus.

3.7.          Darbu veicējam ir pienākums pēc Darbu nodošanas Pasūtītājam par saviem līdzekļiem novērst trūkumus, arī slēptos trūkumus, kuri netika atklāti, nododot Darbus. Darbu veicējs atbild par izpildīto darbu, izmantoto materiālu, izstrādājumu kvalitāti, atbilstību tehniskajām prasībām un to ekspluatācijas drošību garantijas laikā.

 

Paredzamā līguma izpildes vieta      Dvietes parks

 

Paredzamais līguma izpildes termiņš   17.06.2015.

 

Piedāvājuma derīguma termiņš     15.04.2015.

 

Cenas veidošanas rādītāji:  iekļaujot PVN

 

Prasības piedāvājuma noformējumam    nav

 

Cenu aptauja jāiesniedz Ilūkstes novada Dvietes pagasta pārvaldē līdz 31.03.2015. pulksten 11.00.Skip to content