Ilūkstes novada Sociālais dienests informē par izmaiņām sociālajā jomā

Ilūkstes novada Sociālais dienests informē par izmaiņām sociālajā jomā

***No šī gada 1. janvāra ir stājušās spēkā vairākas izmaiņas sociālajā jomā. Iepazīstinām ar dažām no tām:

 

***No 1. janvāra valstī ir palielināts garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) slieksnis, kas līdzšinējo 64 eiro vietā  ir 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām mājsaimniecībā esošajām personām. Vienlaikus no šī gada sākuma ir izmaiņas arī trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanas kārtībā. Lai mājsaimniecību atzītu par trūcīgu, pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā ienākumiem jābūt ne lielākiem kā 272 eiro, bet pārējām personām mājsaimniecībā – 190 eiro.

***Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība Latvijā ir tiesīga noteikt individuāli. 2021. gada 29. janvārī Ilūkstes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis  Ilūkstes novada pašvaldībā ir 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Ilūkstes novada Sociālais dienests aicina iedzīvotājus, kuri nezina vai viņu ienākumi atbilst kādam no minētajiem statusiem, bet sociālā palīdzība ir nepieciešama, sazināties ar sociālajiem darbiniekiem Ilūkstē pa tālruņiem: 65447870, 26687721 vai pa e-pastu soc.dienests@ilukste.lv, vai ar sociālajiem darbiniekiem novada pagastu pārvaldēs (Bebrenē – 26395104, Dvietē un Eglainē – 28619526, Pilskalnē – 25619363, Subatē un Prodē – 25621151, Šēderē – 26483624), kuri  izskaidros un pastāstīs par statusa izvērtēšanas kritērijiem.

***Atgādinām, ka, ņemot vērā to, ka valstī izsludinātā ārkārtējā situācija pagarināta līdz 6. aprīlim, personām, kurām trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss jau ir piešķirts (pagarināts), tas automātiski tiks pagarināts – bez personu klātbūtnes un bez iesnieguma. Līdz ar to arī izsniegtā izziņa, kas apliecina personas statusu, nav jāatjauno, un tā būs derīga vismaz līdz 2021.  gada maija beigām, tajā skaitā ES pārtikas paku un higiēnas preču saņemšanai.

***Aicinām trūcīgo un maznodrošināto mājsaimniecību iedzīvotājus saņemt valsts finansētās mutes un deguna aizsargmaskas. Lai pieteiktos sejas un deguna aizsargmasku saņemšanai, iedzīvotāji aicināti iepriekš pieteikt vizīti Sociālajā dienestā, lai vienotos par konkrētu datumu un laiku. Pagastos dzīvojošie aicināti sazināties ar savu sociālo darbinieku un noskaidrot konkrētu ierašanās datumu un laiku aizsargmaskas saņemšanai.

 

Specializētais autotransports

 

***Lai nodrošinātu un pilnveidotu alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumus novada iedzīvotājiem, Ilūkstes novada Sociālajam dienestam aizvadītajā gadā tika iegādāts specializētais autotransports. Specializētais autotransports ir aprīkots ar vietu cilvēku pārvadāšanai ratiņkrēslā, un tam ir uzstādīta palīgierīce ratiņkrēsla iekļūšanai salonā. Specializētā autotransporta pakalpojums tiek sniegts personām ar smagiem kustību traucējumiem un ietver minēto personu nokļūšanu uz nepieciešamo ārstniecības iestādi, aprūpes institūciju Latvijas teritorijā. Personas transportēšana ratiņkrēslā izmaksā 0,30 eiro /km un dīkstāve (gaidīšana) 2,00 eiro stundā.

***Ilūkstes novada iedzīvotājiem (pensijas vecuma personām un cilvēkiem ar invaliditāti), kuri vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, tiek piedāvāts aprūpes mājās pakalpojums, kura mērķis ir nodrošināt kvalitatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā. Aprūpes pakalpojums tiek sniegts kā Mobilās brigādes pakalpojums. Mobilās brigādes divi aprūpētāji nodrošina praktisku palīdzību pamatvajadzību apmierināšanā un personas aprūpē personas dzīvesvietā (piemēram uzkopj telpas, piegādā ēdienu un nepieciešamās preces, palīdz veikt ikdienas higiēnu, mazgāšanās procedūras, veic starpnieka pakalpojumus, klienta interesēs sadarbojas ar ģimenes ārstiem, medicīnas personām) atbilstoši personas individuālajām vajadzībām. Šis pakalpojums maksā 8,70 eiro stundā, bet Ilūkstes novada Sociālajam dienestam ir tiesības pieņemt motivētu lēmumu par aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību un citu samaksas kārtību, ja personai radušās īpašas grūtības pašaprūpes veikšanā un tās situācija neatbilst saistošajos noteikumos Nr. 2/2018 „Par sociālajiem pakalpojumiem Ilūkstes novada pašvaldībā” minētajiem pakalpojuma saņemšanas kritērijiem.

***Piešķirot aprūpes mājās pakalpojumu, vienmēr tiek vērtēti personas ienākumi un, ja pakalpojums jānodrošina personai, kurai ienākumi pārsniedz 65% no valstī spēkā esošās minimālās algas, kas kopš šī gada 1. janvāra ir 325 eiro, personai ir jāveic līdzmaksājums.

 

Pārtikas pakas

 

***Aicinām vērsties novada pagastu pārvaldēs un „Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils–Ilūkstes novadu komitejā” (Upes ielā 1, Ilūkstē). Plašāka informācija par paku saņemšanu pieejama ŠEIT, kā arī www.atbalstapakas.lv

www.sif.gov.lv sadaļā „Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām”, www.atbalstapakas.lv

 

***Aicinām vērsties novada pagastu pārvaldēs un „Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils–Ilūkstes novadu komitejā” (Upes ielā 1, Ilūkstē).

Plašāka informācija pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā, sadaļā “Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām”, www.atbalstapakas.lv

 

Plašāka informācija pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā: www.sif.gov.lv sadaļā „Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām”, www.atbalstapakas.lv

 

Ģimenes asistenta pakalpojums

 

***Viens no Sociālā dienesta nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem ir atbalsta personas jeb ģimenes asistenta pakalpojums, kura mērķis ir veicināt ģimenēm sociālo prasmju uzlabošanu gadījumos, kad vecāki nepietiekami nodrošina bērna vajadzības. Lai minēto pakalpojumu pilnveidotu, Sociālais dienests ir iesaistījies Labklājības ministrijas  īstenotā projekta „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros organizētajā pilotprojektā „Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”. Pilotprojekta īstenošanas laiks – no 02.11.2020. līdz 01.11.2022. Ģimenes asistenta uzdevums ir veicināt ģimeņu ar bērniem, kurām nav pietiekamas prasmes un iemaņas bērnu audzināšanā un aprūpē, ir novērots sadzīves prasmju trūkums, dzīves kvalitātes un spējas patstāvīgi sociāli funkcionēt, iekļauties sabiedrībā uzlabošanos, attīstīt spējas ģimenei palīdzēt pašiem sev. Ģimenes asistents ģimenei parāda, izskaidro, motivē, iedrošina, palīdz, atbalsta utt. Lielākais darba instruments ir komunikācija. Darba fokuss vērsts uz ģimenes vajadzībām, kur lēmumu pieņem pati ģimene.

 

Ilūkstes novada Sociālā dienesta

vadītāja Ingūna SvarāneSkip to content