Jaunatnes darbs – KOPĀ!

Jaunatnes darbs – KOPĀ!

24.februārī norisinājās pirmā tiešsaistes diskusija projekta “Kopā!” ietvaros, kas tika organizēta Daugavpils un Ilūkstes novada starpnovadu sadarbības projekta ietvaros.

Diskusijā piedalījās Daugavpils un Ilūkstes novada domes deputāti, jaunatnes darbinieki, jaunieši, kā arī visi interesenti, kuriem rūp jaunatnes politikas un jaunatnes darba attīstības iespējas, veidojot kopīgu jaunatnes darbu vienā novadā. Sākotnēji tika sniegts ieskats jaunatnes darba organizēšanas struktūrā abos novados, kam sekoja jauniešu komentāri par to, kas būtu jāuzlabo jaunatnes darbā gan Daugavpils novadā, gan Ilūkstes novadā. Jaunieši un jaunatnes jomā strādājošie atzīst, ka sadarbības veicināšanai jauniešiem vispirms jāsatiekas – jāorganizē kopīgie pasākumi, sporta aktivitātes, sadraudzības vakari, pārgājieni. Nāca piedāvājums arī par jauniešu vēlmju un vajadzību apzināšanos. Subates kultūras nama vadītāja Gunta Okmane piedāvāja izvietot pie pagastu pārvalžu vai skolu ēkām nelielas kastes, kurās jaunieši varēs iemest savas idejas jaunatnes darba attīstībai. Vērts atzīmēt, ka projekta ietvaros ir ieplānota jauniešu un visu interesentu aptauja par jaunatnes darba veidošanu, savukārt ideja ar “kastītēm” varētu kalpot kā lielisks papildinājums šai aptaujai.

Diskusijas moderatore Ieva Garjāne mudināja arī jauniešus dalīties ar savu pieredzi darbojoties jaunatnes jomā gan Daugavpils, gan Ilūkstes novadā. Rūdolfs Lukaševičs no Višķu pagasta, kas šobrīd mācās Vācijā, uzsvēra, ka jaunatnes aktivitātes, brīvprātīgais darbs, dalība projektos un dažāda veida apmācībā jauniešiem, sniedza viņam neaprakstāmu pieredzi un motivāciju darboties sava pagasta un novada attīstībai. Viņš arī uzsvēra, ka ir pateicīgs Višķu pagasta jaunatnes lietu speciālistam Jānim Briškam un novada jaunatnes darbiniekiem, par atbalstu un sniegtajām iespējām attīstīties un papildināt savas zināšanas daudzās jomās. Savukārt Ilūkstes jaunietis Ilmārs Mežaraups uzsvēra, ka Ilūkstē norisinās daudzas aktivitātes, kas veicina jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un veselīgu dzīvesveidu.

Jaunatnes politikas veidotāji arī atzīmēja brīvprātīgā darba popularizēšanas nepieciešamību. 2016. gadā Daugavpils novadā tika izstrādā jauniešu brīvprātīgā darba sistēma, kas ietver sevī brīvprātīgā darba stundu uzskaiti un apliecinājumu izsniegšanu par nostrādātajām 50 brīvprātīgā darba stundām. Jaunatnes jomā strādājošie atzīmē, ka brīvprātīgais darbs māca jauniešiem būt atbildīgiem un uzņēmīgiem, kā arī veicina viņu personīgo prasmju attīstību. Tajā pašā laikā ir jāpopularizē brīvprātīgā darba kustība kā iespēja jauniešiem iegūt pirmo darba pieredzi, tādējādi ir iespējams veicināt brīvprātīgā darba atzīšanu augstākajā līmenī, piemēram, darba devēju vidū.

Deputāti uzsvēra, ka jaunatnes darbs ir viena no jomām, kuru ir jāturpina aktīvi atbalstīt, jo jaunatne  ir viena no aktīvākajām sabiedrības daļām, kas spēj rosināt daudzas pozitīvas pārmaiņas.

Projekta ietvaros ieplānotas vēl daudzas aktivitātes. Jau martā tiek plānots organizēt Ilūkstes un Daugavpils novada skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas forumu, vasarā tiek plānotas jauniešu līderu, kā arī jaunatnes jomā strādājošo 2 dienu apmācības par līderību un motivāciju. Projekta noslēgumā tiks organizēts 2. jaunatnes salidojums, kas ļaus jauniešiem no Daugavpils un Ilūkstes novada iepazīt tuvāk vienam otru un jau nākotnē drošāk organizēt kopīgas aktivitātes un īstenot idejas. Pēc jauniešu aptaujas rezultātu apkopošanas tiks organizēta vēl viena jaunatnes politikas veidotāju tikšanās kuras ietvaros tiks izstrādāti ieteikumi turpmākai virzībai uz kopīgu jaunatnes darbu Daugavpils un Ilūkstes novadā.

Tiešsaistes diskusijas ierakstu iespējams noskatīties šeit –  https://ej.uz/kopa_video. Aicinām visus interesentus sniegt savus ieteikumus jaunatnes darba attīstībai Ilūkstes un Daugavpils novadā, rakstot komentārus zem video ieraksta.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

 

Milāna Loča

Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes

Jaunatnes projektu koordinatore


Jaunatnes darbs – KOPĀ!
Jaunatnes darbs – KOPĀ!

Skip to content