Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola informē par Covid-19 izplatības ierobežošanas kārtību iestādē

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola informē par Covid-19 izplatības ierobežošanas kārtību iestādē

 

Kārtība, kādā tiek organizēts mācību process 2021./2022. mācību gadā, Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas apstākļos

 

 

 Izdota saskaņa ar grozījumiem

 Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos

 Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

 

 

I Vispārīgie jautājumi

 

 1. Kārtība nosaka, izglītības procesa norisi klātienē ievērojot Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā (turpmāk tekstā – Skolā).
 2. Kārtība ir saistoša visiem Skolas darbiniekiem, izglītojamajiem, izglītojamo vecākiem, kā arī citām personām, kas apmeklē izglītības iestādi.

 

II Mācību procesa norise

 

 1. No 2021. gada 1. septembra mācības Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā tiek uzsāktas klātienē.
 2. Mācību nodarbības skolā plānotas pēc vienota stundu saraksta, cenšoties maksimāli samazināt audzēkņu uzturēšanās laiku skolā.
 3. Ārpus nodarbību laika audzēkņi skolā neuzturas vai nepieciešamības gadījumā uzturas atstatus, ievērojot vismaz 2 metru distanci.
 4. Individuālās nodarbības notiek pedagoga klasē, maksimāli cenšoties ievērot distanci.
 5. Grupu nodarbības tiek organizētas ne vairāk kā 12 audzēkņi grupā.
 6. Kolektīvās muzicēšanas stundās (ansambļi) tiek ievērota distance, nepieciešamības gadījumā kora nodarbības tiek organizētas daloties grupās.

 

III Informēšana par Mācību procesa organizēšanas kārtību

 Covid-19 infekcijas ierobežošanas apstākļos

 

 1. Audzēkņi par uzturēšanās prasībām, atbildību un pienākumiem skolā tiek informēti:

9.1. informācija ievietota e- klasē;

9.2. specialitātes pedagogs (vizuāli plastiskā māksla programmā – klases audzinātājs) pirmajā nodarbībā pēc stundu saraksta.

 1. Audzēkņu vecāki par uzturēšanās prasībām, atbildību un pienākumiem skolā tiek informēti:

10.1.  informācija ievietota e- klasē;

10.2.  informācija ievietota Ilūkstes pilsētas administrācijas mājaslapā;

 1. Skolas darbinieki par uzturēšanās prasībām, atbildību un pienākumiem skolā tiek informēti:

11.1. Pedagoģiskās padomes sēdē un darbinieku kopsapulcē;

11.2. informācija ievietota Ilūkstes pilsētas administrācijas mājaslapā;

 1. Skolā darbiniekiem, izglītojamajiem un apmeklētājiem redzamās vietās tiek izvietoti skaidri salasāmas norādes ievērot 2 m distanci no pārējām personām. Nepieciešamības gadījumā tiek izvietotas vizuālas distancēšanās norādes.
 2. Skolā tiek izvietota visiem pieejama, skaidri salasāma informācija ar atgādinājumu par higiēnu.

 

IV Higiēna un atbildība mācību procesa norisē

 

 1. Mācību stundu laikā maksimāli tiek ievērota 2 metru distance, pieļaujot īslaicīgu (1-2 minūtes) tuvāku kontaktu, taču izslēdzot tiešu kontaktu.
 2. Skolā uzturoties ārpus stundu laika jāievēro 2 metru distance, izslēdzot drūzmēšanos, distances neievērošana ir saistoša vienas mājsaimniecības locekļiem.
 3. Audzēkņi un darbinieki ierodas skolas telpās tikai pēc roku dezinfekcijas skolas priekštelpā.
 4. Pedagogiem klasē ir dezinfekcijas līdzekļi ar ko tiek dezinficētas gan rokas, gan dažādas materiālās virsmas.

17.1. Izglītojamie un darbinieki pēc iespējas lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus, iespēju robežās samazina kopīgi lietojamo virsmu un priekšmetu skaitu.

17.2. Mūzikas instrumentu (klavieru, akordeonu), vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmā izmantojamo darba rīku, ko lieto vairāki audzēkņi dezinfekcija tiek veikta pēc katras mācību stundas.

 1. Pēc katras stundas, starpbrīdī tiek vēdinātas telpas ne mazāk kā 15. minūtes astronomiskajā stundā. Atbildīgais par mācību telpu vēdināšanu ir skolotājs, kurš šajā klasē strādā, par vēdināšanu koplietošanas telpās atbild dežurants.
 2. Mutes un deguna aizsegi tiek lietoti pēc sekojošas shēmas:

 

Masku lietošana Pedagogs Izglītojamais
(vispārizglītojošās skolas) 1.-3.klasē
Izglītojamais Darbinieks
Mācību telpā Koplietošanas

telpā

Mācību

telpā

Koplietošanas

telpā

Mācību telpā Koplietošanas

telpā

Mācību telpā Koplietošanas

telpā

ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu
ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testu
Mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas apguves specifikas dēļ Nav attiecināms Nav attiecināms

 

 1. Klātienē izglītības procesa ietvaros un ārpus tā iekštelpās mutes un deguna aizsegu nelieto atbilstoši mūzikas instrumentu spēles un vokālās mākslas apguves specifikai
 2. Mutes un deguna aizsegus mācību telpā var nelietot arī izglītojamie, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

 

VI Personas veselības stāvokļa uzraudzība

 

 1. Ierodoties skolā visi izglītojamie, pedagogi un darbinieki uzrāda sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai testēšanas rezultātu skolas dežurantei. Ja persona nav spējīga uzrādīt kādu no augstākminētajiem dokumentiem, viņa atrašanās skolā nav pieļaujama.
 2. Bērnu un nodarbināto testēšanu organizē skolas direktors, pēc valstī izstrādātā un noteiktā algoritma;
 3. Skolā netiek pieļauta arī personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne.
 4. Ja skolas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, telefoniski informēt Iestādes atbildīgo personu un sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem Iestādē vai sabiedriskajā transportā, darbinieks lieto sejas masku vai mutes un deguna aizsegu. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu). 26. Ja audzēknim, atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), skola:

26.1. izolē izglītojamo atsevišķā telpā, un ja nepieciešams atbilstoši izglītojamā vecumam, nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni, lai novērstu darbinieka inficēšanās risku izglītojamais lieto sejas masku vai deguna un mutes aizsegu, bet darbinieks – medicīnisko sejas masku;

26.2. sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu;

26.3. izglītojamais tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies Iestādē saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.

 1. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Iestāde rīkojas atbilstoši Iestādes infekcijas slimību ierobežošanas kārtībai, izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, lieto sejas maskas un mutes/deguna aizsegus atsilstoši iepriekš minētajam, sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam.
 2. Ja izglītojamam vai Iestādes darbiniekam tiek konstatēta Covid-19 infekcija, skola pilda SPKC epidemiologu norādes par karantīnas noteikšanas nepieciešamību atsevišķai klasei vai iestādei.

 

VII Nepiederošu personu uzturēšanās skolā

 

 1. Skolas telpās liegta ieeja trešajām personām (audzēkņu vecākiem, likumiskajiem pārstāvjiem u.c.), nepieciešamības gadījumā skolas apmeklējums iespējams ārpus mācību nodarbību laika, iepriekš saskaņojot.
 2. Audzēkņu vecāki, likumiskie pārstāvji pavada un sagaida audzēkņus pie skolas ieejas, ievērojot distancēšanos.
 3. Nepieciešamības gadījumā Skolu var apmeklēt Skolai nepiederoša persona. Par katru apmeklējumu reizi tiek veikta apmeklētāju reģistrācija, atzīmējot apmeklētāja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kā arī norādot vizītes laiku. Apmeklētājs parakstās arī par to, ka apliecina, ka nav Covid – 19 inficētais, nav atgriezies no ārvalstīm un nav kontaktējies ar Covid -19 inficētajiem divu pēdējo nedēļu laikā. Šos datus glabā 14 dienas, gadījumam, ja tas būs nepieciešams epidemioloģiskajai izmeklēšanai, norādot datu apstrādes mērķi. Apmeklētājus reģistrē skolas dežurants.

 

XI Noslēguma jautājumi

 

 1. Kārtība stājas spēkā ar 2021. gada 1. septembri.
 2. Ar 2021. gada 1. septembri spēku zaudē Kārtība, kādā Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā tiek organizēts mācību process 2020./2021. mg. un epidemioloģiskie pasākumi.
 3. Situācijā, kad valstī epidemioloģiskā drošība COVID – 19 infekcijas izplatībai nebūs jānodrošina, kārtība atceļama ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu.

 

Kārtība apstiprināta Skolas pedagoģiskās padomes sēdē 2021. gada 31. augustā.

 

 

Direktore                                           Ilona Linarte-RužaSkip to content