Ilūkstes PII „Zvaniņš” informē par Covid-19 izplatības ierobežošanas kārtību iestādē

Ilūkstes PII „Zvaniņš” informē par Covid-19 izplatības ierobežošanas kārtību iestādē

 

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK NODROŠINĀTAS COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PRASĪBAS AUGŠDAUGAVAS NOVADA

 

ILŪKSTES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “ZVANIŅŠ”

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem

Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19

infekcijas izplatības ierobežošanai” 40.5 punktu

(izdoti Rīgā, 2020.gada 9.jūnijā)

 

I Vispārīgie jautājumi

  • Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Augšdaugavas novada Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš”, ir saistoša visiem Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” (turpmāk – Iestāde) nodarbinātajiem, izglītojamajiem, izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk tekstā – Vecāki) un citām personām, kas apmeklē Iestādi.
  • Kārtības mērķis ir ierobežot Covid-19 infekcijas izplatību Iestādē un sabiedrībā.
  • Par Kārtības ieviešanu un noteikto prasību izpildi Iestādē ir atbildīga pirmsskolas iestāžu māsa Ņina Savicka Ilūkstes pirmsskolas programmas īstenošanas vietā, Jeļena Sičeva Subates pirmsskolas programmas īstenošanas vietā un saimnecības vadītāja Ināra Lapa Bebernes pirmsskolas programmas īstenošanas vietā; saziņai ar atbildīgo personu izmantot e-pastu zvanins@ilukste.lv vai tālruni 65462175.
  • Kārtība nosaka:

1.4.1.Iestādes darba organizāciju Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai;

1.4.2.Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pamatprincipus;

1.4.3.Mutes un deguna aizsegu lietošanu.

 

II Iestādes darba organizācija Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

2.1. Klātienes darba procesā var piedalīties nodarbinātie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

2.2. Nodarbinātie, kuri nevar uzrādīt sadarbspējīgo vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, veic iknedēļas rutīnas skrīningu.

2.3. Par iknedēļas skrīninga veikšanu, nodošanu un rezultātu apkopošanu ir atbildīga pirmsskolas un iestāžu māsa.

2.4. Iestāde mācību procesu organizē klātienē.

2.5. Mācību process var tikt īstenots attālināti, saskaņojot to ar dibinātāju, ja izglītojamam vai grupas nodarbinātajiem tiek noteikti obligāti pretepidēmijas (karantīna, izolācija) pasākumi.

2.6. Mācības organizē noteiktas grupas un/vai laukuma ietvaros, lai izglītojamo plūsmas nepārklātos.

2.7. Iestādes aktu zāli var izmantot viena grupa mācību procesa organizācijai, pēc katras grupas apmeklējuma tiek veikti dezinfekcijas pasākumi un vēdināšana.

2.8. Mācību procesa organizācija ārpus Iestādes teritorijas ir ierobežota inficēšanās riska mazināšanai.

2.9. Grupu kopējie pasākumi un svētki ir aizliegti, drīkst organizēt pasākumus svaigā gaisā, ievērojot 2 m distanci starp izglītojamo grupām.

2.10. Izglītojamo pieņemšana un nodošana Vecākiem notiek pie Iestādes ieejas vai teritorijā, bez vecāku drūzmēšanās.

2.11. Ja īpaši nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ izglītojamo pieņemšana un nodošana notiek Iestādē, tad vecākiem telefoniski jāsazinās ar grupas darbiniekiem par bērna atvešanu, ievērojot drošo attālumu ar citiem Vecākiem, nonākot pie tām ( ieejās izvietotas informatīvās un brīdinājuma zīmes).

2.12. Jaunāko grupu bērnu adaptācija Iestādē notiek bez vecāku klātbūtnes, vienojoties par noteiktu bērna ierašanās un izņemšanas laiku.

2.13. Jaunāko izglītojamo uzņemšana Iestādē notiek Vecākiem iepriekš piesakoties pa tālruni 65462175 vai elektroniski zvanins@ilukste.lv.

2.14. Izglītojamo var atvest/izņemt no Iestādes tikai viens no Vecākiem.

2.15. Vecāki informē Iestādes grupu pedagogus par izglītojamo prombūtnes iemeslu.

2.16. Vecākiem saziņai ar Iestādes nodarbinātajiem jāizmantot telefonus, ja tas nav iespējams, tad jānospiež pie ieejām izvietotā zvana poga un savstarpēji jāievēro 2 m distanci.

2.17. Saziņai ar Iestādes administrāciju notiek telefoniski (65462175) vai elektroniski zvanins@ilukste.lv.

2.18. Visi apmeklētāji tiek reģistrēti apmeklētāju uzskaites žurnālā.

2.19. Iestādei nepiederošās personas var atrasties Iestādes teritorijā un telpās tikai ar Iestādes vadītāja atļauju.

2.20. Iestādes nodarbinātajiem ir aizliegts pulcēties Iestādes telpās ārpus darba pienākumu veikšanas.

 

III Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pamatprincipi

 

3.1. Informēšana

3.1.1. Iestādē ir izvietotas informatīvās un brīdinājuma zīmes –

3.1.1.1. par divu metru distances ievērošanu telpās un Iestādes teritorijā;

3.1.1.2. par mutes un deguna  aizsega lietošanu;

3.1.1.3. iestādi apmeklēt var tikai personas bez elpceļu infekcijas slimību pazīmēm;

3.1.1.4. izglītojamie ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (drudzis, klepus, iesnas, temperatūra) netiek uzņemti Iestādē;

3.1.1.5. pareizas roku higiēnas nosacījumi.

 

3.2. Distancēšanās

3.2.1. Iestādē ievērot divu metru distanci.

3.2.2. Iestādes telpās nedrīkst drūzmēties.

3.2.3. Grupās drīkst atrasties vienas grupas izglītojamie.

3.2.4. Plānojot mūzikas, sporta un angļu valodas nodarbības, Iestādes vadītāja vietniece izglītības jomā paredz, lai nenotiktu grupu pārklāšanās.

3.2.5. Dežūrskolotāji bērnus pieņem un atdod Vecākiem, tikai svaigā gaisā iestādes teritorijā.

3.2.6. Izglītojamo guldīšanā ievēro principu – “galva pret kājām”.

3.2.7. Izglītojamo ēdināšana tiek organizēta katras grupas telpā.

3.2.8. Par Vecāku iepazīstināšanu ar izstrādāto uzturēšanās kārtību ir atbildīgi grupu skolotāji.

3.2.9. Iestādes administrācija uzrauga kārtības izpildi.

 

3.3. Higiēna

3.3.1. Iestāde nodrošina izglītojamajiem un Vecākiem, nodarbinātajiem un citām personām iespēju ievērot roku higiēnu, dezinficējot rokas ar 70% spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli.

3.3.2. Iestādes tehniskie darbinieki regulāri veic telpu uzkopšanu, rūpīgi tīra un dezinficē visas koplietošanas virsmas (piem., durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balstus un atbalsta virsmas, virsmas tualetēs, ūdens krānus).

3.3.3. Iestādes nodarbinātie bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm (pirms un pēc ēšanas, pirms un pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigas ārā, pēc apavu maiņas, pēc telpu uzkopšanas).

3.3.4. Roku nosusināšanai izmanto vienreizlietojamos dvieļus vai lieto auduma dvieļus atbilstoši individuālajam marķējumam.

3.3.5. Nodarbinātie un izglītojamie lieto maiņas apavus.

3.3.6. Iestādes nodarbinātie māca izglītojamiem pareizi mazgāt rokas, ievērojot SPKC mājas lapā publicētos ieteikumus.

3.3.7. Grupas telpās netiek izmantotas rotaļlietas, kuras nevar regulāri mazgāt ar mazgāšanas līdzekli.

3.3.8. Izglītojamie nedrīkst nest rotaļlietas no mājām.

3.3.9. Aizliegts grupas telpās izmantot paklājus.

 

3.4. Personas veselības stāvokļa uzraudzība

3.4.1. Nodarbinātajiem un izglītojamo Vecākiem regulāri ir jāseko veselības stāvoklim, pievēršot uzmanību šādiem simptomiem – paaugstināta temperatūra, nogurums, sauss klepus, elpas trūkums, sāpes muskuļos, iekaisusi rīkle, kakla sāpes, iesnas – ar šādiem simptomiem aizliegts apmeklēt Iestādi.

3.4.2. Vecāki sniedz precīzas ziņas grupu pedagogiem par bērna veselības stāvokli.

3.4.3. Grupu pedagogi, sagaidot izglītojamos, veic vizuālu izglītojamā veselības stāvokļa novērtējumu un vajadzības gadījumā veic temperatūras mērīšanu ar digitālo termometru.

3.4.4. Pirmsskolas iestāžu māsas uzrauga nodarbināto un izglītojamo veselības stāvokli un nepieciešamības gadījumos mēra ķermeņa temperatūru.

3.4.5. Vecākiem nekavējoties ir jāinformē Iestādes vadītājs, ja izglītojamajam konstatē Covid-19 infekciju.

3.4.6. Nodarbinātajiem, izglītojamajiem un viņu Vecākiem, citām personām ir jāievēro pašizolācija, mājas karantīna vai izolācijas nosacījumi, ja tiek apstiprināta Covid-19 infekcija, kā to paredz 2020.gada 9.jūnija MK noteikumi Nr.360. Noteikumu neievērošanas gadījumos Iestādes vadītājs ir tiesīgs informēt par to Valsts policiju.

 

IV Mutes un deguna aizsegu lietošana

4.1. Izglītojamie nelieto mutes un deguna aizsegu.

4.2. Personas, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, var Iestādes darba telpā nelietot mutes un deguns aizsegu un neievērot divu metru distanci.

4.3. Personas, kuras nevar uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, Iestādē lieto mutes un deguna aizsegu, izņemot mūzikas, sporta un angļu valodas nodarbībās.

4.4. Uzturoties koplietošanas telpās (gaitenis, aktu zāle) personas bez sadarbspējīga sertifikāta lieto mutes un sejas aizsegu un ievēro divu metru distanci.

4.5. Ienākot darba telpā personām, par kurām nav informācijas par vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu (Vecāki, apmeklētāji), nodarbinātajiem ir jālieto mutes un deguna aizsegs.

4.6.Uzturoties āra vidē, mutes un deguna aizsegi nav jālieto.

 

V Noslēguma jautājumi

5.1. Kārtības ievērošana ir obligāta iestādes nodarbinātajiem, Vecākiem un citām personām, kas uzturas Iestādē.

5.2. Iestādes nodarbinātie un Vecāki iepazīstas ar Kārtību un apliecina to ar savu parakstu.

5.3. Grupu pedagogi iepazīstina Vecākus ar Kārtību.

5.4. Kārtība ir izvietojama uz Iestādes ziņojuma stenda, vecāku WhatsApp grupās.

5.5. Kārtība stājas spēkā 2021.gada 01.septembri.

 

 

 

Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes

“Zvaniņš” vadītāja                                                                                          I.Zviedrāne

SASKAŅOTS

Augšdaugavas novada

Izglītības pārvaldes

vadītāja __________________________ J.Zarakovska

2021.gada 31.augustāSkip to content