Ilūkstes novada pašvaldībā turpinās Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI projekts)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) īstenošanā

Ilūkstes novada pašvaldībā turpinās Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI projekts)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) īstenošanā

 

Ilūkstes novada pašvaldībā sabiedrībā balstītos pakalpojumus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošina Ilūkstes novada Sociālā dienesta struktūrvienības:

 • Dienas aprūpes centrs „Fēnikss”, adrese: Kastaņu iela 38A, Ilūkste;
 • Specializētās darbnīcas, adrese: Kastaņu iela 38A, Ilūkste;
 • Grupu dzīvokļi, adrese: Pašuliene -4, dzīvokļi Nr. 36., 38., 39., 41., 42., 44., Šēderes pagasts.

Pašvaldībai piederošās telpas, kurās tiek sniegti minētie sabiedrībā balstītie pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, ir renovētas un iekārtotas ar Eiropas Savienības fondu projektu atbalstu. Arī sabiedrībā balstīto pakalpojumu sniegšana projektā izvērtētajam personām tiek nodrošināta projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI projekts)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) ietvaros. Projekta īstenošanas laiks līdz 2023.gada 31.decembrim.

Struktūrvienību vadītājs: Andris Kuzņecovs

Kontakti: e-pasts: fenikss@ilukste.lv; tālr. 65449012 (vadītājs); 65449013 (sociālā darbiniece)

Lai saņemtu minētos Pakalpojumus, persona vai personas likumiskais pārstāvis vēršas sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

 • iesniegumu;
 • ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīts(-i) funkcionālo traucējumu veids(-i) un akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību;
 • psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai;
 • citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai par atbilstoša sociālā pakalpojuma piešķiršanu.

 

Pakalpojumus ir tiesības saņemt, ja persona atbilst šādiem nosacījumiem:

 • ir sasniegusi 18 gadu vecumu;
 • noteikta vai 2.invaliditātes grupa ar garīga rakstura traucējumiem;
 • neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības vai profesionālās rehabilitācijas centrus, kā arī nav ievietota sociālās aprūpes institūcijā un nav tās pilnā apgādībā;
 • nav kontrindikāciju pakalpojuma saņemšanai.

 

Ilūkstes dienas aprūpes centrs

personām ar garīga rakstura traucējumiem “Fēnikss”

 

 

Ilūkstes dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem „Fēnikss” (turpmāk tekstā – Centrs) nodrošina personu ar garīga rakstura traucējumiem sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu un uzturēšanu.

Centrā izveidota vide atbilstoši klientu vajadzībām, ikdienā tiek ņemtas vērā arī klientu individuālās īpatnības un vajadzības. Tiek veidota atmosfēra viņu atbalstam un labsajūtai, lai būtu iespējams pēc iespējas daudzveidīgāk un interesantāk pavadīt laiku, lai klients justos drošībā un veidotos pozitīvas emocijas. Klientam ir iespējams dienu pavadīt atbilstoši arī savam ierastajam dzīves ritmam. Ikdienā tiek nodrošināta individuāla uzraudzība un arī palīdzība pašaprūpē pēc vajadzības, tiek organizētas dažāda veida aktivitātes un nodarbes laika dažādošanai, prasmju un spēju saglabāšanai un pilnveidošanai, kā arī mākslinieciskai izpausmei.

Centra nodarbības:

 • dažāda veida radošie darbi (zīmēšana, līmēšana, griešana, izgriešana, darbs ar papīru, ar diegiem un citiem materiāliem u.c.);
 • mobilitātes aktivitātes (rotaļas, dejas, spēles ar bumbu un citas sportiskas spēles, kustības, vingrošana, pastaigas.);
 • kulinārija;
 • galda spēles;
 • mākslinieciskā pašdarbība ;
 • stāstījumu brīdis “Parunāsim par šo un to” (izglītojošas sarunas, īsas sadzīves, situāciju pamācības un analizēšana, stāstījumi par higiēnu, par draudzību, par notikumiem, par uzvedību dažādās sabiedriskās vietās un situācijās, “domu graudi” par sadzīves lietām un priekšmetiem u.tml.).

 

Centra darba laiks:

 

PIRMDIENA (I) 08.00 – 16.30
OTRDIENA (II) 08.00 – 16.30
TREŠDIENA (III) 08.00 – 16.30
CETURTDIENA (IV) 08.00 – 16.30
PIEKTDIENA (V) 08.00 – 16.30

 

Specializētās darbnīcas

 

Specializētās darbnīcas nodrošina prasmes veicinošas aktivitātes un speciālistu atbalstu personām ar funkcionāliem traucējumiem.

 

Darbojas šādas darbnīcas:

 • sveču liešanas darbnīca,
 • aušanas darbnīca,
 • kokapstrādes darbnīca

Apmeklējot specializētās darbnīcas iespējams ne tikai apgūt jaunas prasmes, bet arī daudzveidīgi, saturīgi un interesanti pavadīt laiku sabiedrībā, atstājot ikdienas darbus un rūpes. Darbnīcās nodrošinātas arī sociālā darbinieka konsultācijas un sociālā rehabilitētāja individuālās/grupu nodarbības. Kopumā tiek veidota pozitīva atmosfēra apmeklētāju atbalstam un labsajūtai.

 

Specializēto darbnīcu darba laiks:

 

OTRDIENA (II) 08.00 – 16.30
TREŠDIENA (III) 08.00 – 16.30
CETURTDIENA (IV) 08.00 – 16.30

 

Grupu dzīvokļi

Grupu dzīvokļi nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Grupu dzīvokļa klientiem tiek nodrošināts:

 • mājoklis (dzīvojamo istabu, koplietošanas telpu ar galdu un krēsliem, virtuvi, dušu un tualeti ar roku mazgātni, vietu klientu personīgās veļas mazgāšanai un žāvēšanai);
 • diennakts uzraudzība;
 • sadzīves iemaņu uzturēšana vai korekcija;
 • sociālo prasmju pilnveide, iesaistot klientus sociālās rehabilitācijas pasākumos un nodarbībās;
 • atbalsts pašaprūpē;
 • saskarsmes iemaņu apgūšana;
 • atbalsts fiziski aktīva dzīvesveida veicināšanai;
 • sociālā darbinieka individuālās konsultācijas.

 

Grupu dzīvokļi darbojas 24 stundas diennaktī (nepārtraukti, bez brīvdienām). Grupu dzīvokļa pakalpojumu drīkst izmantot, ja ir noslēgts attiecīgs līgums starp personu un Ilūkstes novada Sociālo dienestu.

Līdz šim projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI projekts)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) ietvaros Ilūkstes dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem „Fēnikss” pakalpojums tika nodrošināts 2 personām. Ar maija mēnesi plānots, ievērojot papildinātības principu, dienas aprūpes centra pakalpojumu nodrošināt 5 personām. Specializēto darbnīcu pakalpojumu minētā projekta saņem 5 personas.  Projekta īstenošanas laiks līdz 2023.gada 31.decembrim.

 Skip to content