Sociālā palīdzība

 logo_soc_dien_675

Bērna piedzimšanas pabalsts EUR 300 apmērā.

Pabalsts bērnu ēdināšanai trūcīgo ģimeņu bērniem un bērniem, kuri dzīvo Ilūkstes novada audžuģimenēs, un kuri mācās:

 • pirmsskolas izglītības iestādēs – 100% apmērā no pirmsskolas izglītības iestādes noteiktās ēdināšanas maksas;
 • vispārējās izglītības iestādēs – 50% apmērā no vispārējās izglītības iestādes noteiktās ēdināšanas maksas;
 • vidējās profesionālās izglītības iestādēs vai iegūstot profesionālo izglītību – EUR 15 mēnesī.

Bērna uztura pabalsts adoptētājam50% no valstī noteiktās minimālās algas mēnesī.

        Pabalsts audžuģimenēm

 • bērna uzturam EUR 143 mēnesī,
 • atlīdzība apģērba un mīkstā inventāra iegādei bērnam 72 euro vienu reizi gadā,
 • maksa Ilūkstes novadā dzīvojošām audžuģimenēm par audžuģimenes pienākumu pildīšanu EUR 20 par katru bērnu mēnesī.

        Pabalsts izglītības procesa nodrošināšanai – EUR 22 apmērā, kuru saņem 1.klases skolēna vecāki un aizbildņi.

        Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā -tiek piešķirts, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā ārkārtas situācijā radīto zaudējumu sekas, pamatojoties uz dokumentiem, kas apstiprina ārkārtas situāciju.

        Pabalsts veselības aprūpei

 • apmaksātas trīs stacionārā pavadītas diennaktis pensionāriem un personām ar invaliditāti, bet ne vairāk kā EUR 43 gadā;
 • apmaksātas desmit stacionārā pavadītas diennaktis pensionāriem un personām ar invaliditāti onkoloģisku saslimšanu gadījumos, bet ne vairāk kā EUR 72 gadā;
 • apmaksāti 25% no izdevumiem par ārstēšanos stacionārā vai dienas stacionārā pensionāriem un personām ar invaliditāti, kurām ienākumi nepārsniedz EUR 228 mēnesī, bet ne vairāk kā EUR 72 gadā;
 • pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuri saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu – EUR 72 apmērā gadā;
 • bērniem ar invaliditāti par medicīnas rehabilitācijas pakalpojumiem – 50% apmērā no izlietotajiem līdzekļiem, bet ne vairāk kā EUR 143 gadā;
 • izdevumu segšana par zobu ārstēšanu, briļļu iegādi un ortodonta pakalpojumiem 30% apmērā no izlietotajiem līdzekļiem trūcīgām ģimenēm ne vairāk kā EUR 75 gadā visai ģimenei un trūcīgām personām ne vairāk kā EUR 45 gadā;
 • trūcīgai personai ārstēšanās izdevumu segšana no alkohola, narkotisko vielu atkarības, ne vairāk kā EUR 145 gadā.

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai.

Dzīvokļa pabalstuir tiesības saņemt:

 • atsevišķi dzīvojošām personām un ģimenēm bez bērniem, kurām piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss EUR 90 apmērā vienu reizi gadā ;
 • ģimenēm ar bērniem, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes statuss EUR 170 apmērā vienu reizi gadā;
 • pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuriem saskaņā ar LR Civillikumu nav apgādnieku, pensijas apmērs nepārsniedz EUR 230 mēnesī, kuri deklarētājā dzīvesvietā dzīvo vieni paši, kuriem nepieder nekustamais īpašums (mežs, zeme, ēkas) un kurš nav noslēdzis nekustamā īpašuma nomas līgumu (par mežu, par zemi, par ēkām) EUR 140 apmērā vienu reizi gadā;

Apbedīšanas pabalsts tiek piešķirts EUR 214 apmērā gadījumos, ja mirusi persona, kurai nav tiesību uz citu apbedīšanas pabalstu.

Vienreizējs pabalsts no ieslodzījuma vietas atbrīvotajām personām EUR 50 apmērā.

–    Ilūkstes novada pašvaldības 31.01.2013. saistošie noteikumi Nr. 2/2013 „Par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā

–    Ilūkstes novada pašvaldības 31.01.2013. saistošie noteikumi Nr. 3/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā

–   Ilūkstes novada pašvaldības 31.01.2013. saistošie noteikumi Nr. 4/2013 „Par dzīvokļa pabalstu Ilūkstes novada pašvaldībā

–   Ilūkstes novada pašvaldības 26.09.2013. saistošie noteikumi Nr. 7/2013 „Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam

–   Ilūkstes novada pašvaldības 26.04.2012. saistošie noteikumi Nr. 7/2012 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanuSkip to content