Izglītības programmu īstenošanas vieta Tirgus laukumā 20, Subates pilsētā

Adrese: Tirgus laukums – 20 , Subate, Augšdaugavas novads, LV-5471

Tālrunis 65463117, e-pasts: skola@subate.lv

 

Pašvērtējuma ziņojums

 

Mēs atrodamies…

Sēlijas mazpilsēta Subate ezera ieskauta atrodas pašā Latvijas – Lietuvas pierobežā. Ezeru var vērot no skatu laukuma vai doties pastaigā gar to. Apskatīt – gar luterāņu un katoļu baznīcas. Te ir brīnišķīga iespēja vērot kalnaino ezera krastu, kā arī skatīties uz kaimiņvalsts – Lietuvas mežiem.

 

 Pa vēstures taku…

   Skola šajā gleznainajā leišmales stūrītī atrodas jau vairāk nekā 330 gadus. Te savu izglītību ieguvušas gan vēsturiskas personības (J.G.Stenders), gan Latvijas sabiedrībā un kultūras dzīvē labi pazīstami cilvēki: aktieris J.Reinis, dzejniece J.Vagulāne, Kurzemes Diecēzes bīskaps V.Lapelis, kā arī daudzi gudri uzņēmēji, talantīgi ārsti un skolotāji par savu pirmo skolu sauc Subates pamatskolu.

Pirmā skola Subatē tiek dibināta 1682. gada 24. jūnijā, kad brāļi Osten Sakeni skolas veidošanai ziedo 2000 dālderu. Tā bija pirmā skola Augšzemē, kurā var mācīties arī zemnieku bērni.

Subates skolā vienu gadu mācās Lašu mācītāja dēls Vecais Stenders (1714 – 1796), lai sagatavotos studijām Vācijā.(laicīgā lit. Latv.v.; Augstākā gudrības grāmata, krāsainā ābece)

Līdz I pasaules karam Subatē pastāv 4 skolas: latviešu, lietuviešu, ebreju un krievu.

Pēc I pasaules kara vairākus gadus pastāv Subates vidusskola (10.08.1921. līdz1932) .

Pēc otrā pasaules kara Subatē darbojas 2 atsevišķas skolas: Subates 1.septiņgadīgā skola un Subates 2.septiņgadīgā skola (latviešu un krievu skolas).

* 1963. gadā skolas tiek apvienotas vienā divplūsmu skolā (Subates 8-gadīgā). Mācības notiek vairākās ēkās pilsētā.

* 1986.gadā ekspluatācijā tiek nodota pašreizējā skolas ēka Tirgus laukumā 20.

* 2001. gadā skola pārtop par vienplūsmas skolu.

 

Šodien…

Skolā strādā 12 skolotāji, 4 skolotāji ir mūsu skolas absolventi (Alla Brokāne, Vilnis Jaunušāns, Zoja Kolosova un Diāna Timofejeva).

Skolā mācās 50 skolēni.

 

 IMG_1038_0

 

Skola realizē divas izglītības programmas:

1. pamatizglītības programmu (kods21011111);

2. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības

     traucējumiem, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības iestādē   (kods21015811).

Ārpus mācību procesa skolēni varēs pilnveidot savas prasmes un darboties dažādās interešu izglītības programmās – dejas, koris, jaunais žurnālists, sports. Skolēnu žurnālistu grupa regulāri izdod skolas avīzi, kurā atspoguļo mūsu skolēnu aktualitātes skolā, pilsētā un novadā. Mācību priekšmetu popularizēšanas un skolēnu motivācijas rosināšanas nolūkos notiek priekšmetu nedēļas. Skolā jau vairākus gadus ir valodu nedēļa, kad tiek rīkoti pasākumi latviešu, angļu un krievu valodas apguves rosināšanai. Matemātikas nedēļa ir konkursi un olimpiādes, dabaszinību nedēļas laikā uzmanības centrā ir dabaszinības, fizika un ķīmija. Mākslas nedēļā ir vizuālās mākslas darbu izstādes un mūzikas pasākumi. Mācību gada noslēgumā ir sporta diena, kā arī diena, kas veltīta pārgājieniem un ekskursijām.

Pamatskolas skolēni aktīvi piedalās novada un republikas mācību olimpiādēs un konkursos, kur uzrāda labus rezultātus. 2015./ 2016.mācību gadā divi mūsu skolas skolēni piedalījās valsts bioloģijas olimpiādē un viens latviešu valodas un literatūras olimpiādē.

Labus rezultātus skolēni sasniedz arī sporta sacensībās.

Skolas un pilsētas vēsturi var iepazīt skolas muzejā, kur atrodami gan vēstures dokumenti par skolas un pilsētas pirmsākumiem, gan praktiskas liecības par subatiešu darba tikuma izaugsmi vēstures līkločos. Te apkopota arī plaša skolēnu savākta informācija par skolotājiem, kas savulaik strādājuši skolā. Muzeja stendi katru gadu tiek pilnveidoti un vieta tiek atrasta katram notikumam, kas pamazām jāatstāj vēsturei.

Vairākus gadus Subates pamatskolas sākumskolai ir veiksmīga starptautiska mēroga sadarbība ar Lietuvas Republikas Ābeļu sākumskolu. Šīs sadarbības ietvaros notiek pieredzes apmaiņas braucieni, piedalīšanās konkursos un sacensībās. 2015./ 2016.mācību gadā mūsu skolēni konkursos ieguva godalgotas vietas

Skolai ir savas tradīcijas un svētki, katru gadu rīkojam un atzīmējam:

      Zinību dienu;

      Dzejas dienu;

      Skolotāju dienu;

      Priekšmetu nedēļas;

      Lāčplēša dienu;

      LR Proklamēšanas dienu;

      Ziemassvētkus,

      Burtiņu svētkus;

      Draudzības vakarus;

      Lieldienas;

      Mātes dienu;

      Atvērto durvju dienas;

      Sporta dienas;

      Pēdējo zvanu;

Subates skolai ir sava aura, tā allaž sauc atskatīties un, lai cik tālu vēlāk aizvītos izglītības ceļš, savus absolventus mēs bieži redzam pirmajā skolā, kur nevienam neatteiks padomu vai uzmundrinājumu grūtā brīdī. Par to liecina arī kupli apmeklētais skolas salidojums pirms dažiem gadiem, kad absolventi straumēm plūda savas pirmās skolas virzienā. Te, ar atkalredzēšanās prieka asarām acīs, viņi meklēja savus klasesbiedrus un skolotājus, lai visi kopā gremdētos atmiņās un dalītos iespaidos par dzīves gaitā gūto pieredzi.

IMG 20161117 142920 (1)Skip to content