ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001

Ilūkstes novada pašvaldība 2017.gada 28.augustā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

      Projekta specifiskais mērķis: uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

      Projekta īstenošanas termiņš: 2016.gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris.

No 2017. gada 1. septembra projekta īstenošanā kā izmēģinājumskolas iesaistījušās Ilūkstes 1.vidusskola, Ilūkstes Sadraudzības vidusskola, Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, Subates pamatskola, bet kā neiesaistītās izglītības iestādes – Eglaines pamatskola un Raudas internātpamatskola.

No 2018. gada 1. septembra projekta īstenošanā kā izmēģinājumskolas iesaistījušās Ilūkstes Raiņa vidusskola, Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, un kā neiesaistītā izglītības iestāde – Raudas internātpamatskola.

No 2020. gada 1. septembra projekta īstenošanā kā izmēģinājumskolas iesaistījušās Ilūkstes Raiņa vidusskolas un Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 7. -12. klašu grupas, kā arī profesionālas izglītības grupas.

2021./ 2022. mācību gadā  Augšdaugavas novadā ESF projekta  Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros kā izmēģinājumskolas iesaistījušās Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, Ilūkstes Raiņa vidusskola, Sventes vidusskola  un Špoģu vidusskola.  Projektā iesaistītajās izmēģinājumskolās strādās pedagogs karjeras konsultants Iveta Repkova.

Projekta koordinatore Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes pedagogs karjeras konsultants Iveta Repkova.

Vairāk par projektu: https://www.viaa.gov.lv/lv/par-projektu

 

Par projektu

Darba plāns 2017./2018.m.g.

Darba plāns 2018./2019.m.g.

Darba plāns 2019./2020.m.g.

Darba plāns 2020./2021. m.g.

Darba plāns 2021./2022.m.g.

Pasākumu plāns 2020./2021. mācību gadam

Ilūkstes Raiņa vidusskolas karjeras izglītības programma

Bebrenes VP vidusskolas karjeras izglītības programma

 

Pasākumi:

Tas tev var noderēt

 Skip to content