ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001)

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”

Projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  (projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001) īstenošanai

 

Ilūkstes novada pašvaldība iesaistījusies Projekta aktivitātēs kā sadarbības partneri no 2019. gada 3.decembra  (03.12.2019. noslēgtais Sadarbības līgums Nr.P6-13/134-2019), un šobrīd atbalstu saņem 18 Ilūkstes Raiņa vidusskolas un 46 Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas  skolēni.

Projekta īstenotāji: Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu un veidotu atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu,  paaugstinātu  skolēnu motivāciju mācīties.

Projekts sniedz šādu atbalstu skolēniem:

Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai:

 • Pedagogu un atbalsta personāla konsultācijas;
 • Kompensācijas par:
  • sabiedriskā transporta biļetēm;
  • ēdināšanu;
  • naktsmītņu izdevumu kompensācijas;
  • ēdināšanas izdevumu kompensācijas;
  • individuālo mācību līdzekļu iegādes izdevumu kompensācijas;

Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu izglītojamos un iesaistītu viņus aktivitātēs.

Projekts sniedz šādu atbalstu pedagogiem:

 • Iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams;
 • Profesionālās kompetences pilnveidi;
 • Seminārus;
 • Supervīzijas:
 • Darbnīcas;
 • Konferences;
 • Metodiskos atbalsta līdzekļus;
 • Izveidotu sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas identificēšanai un novērošanai.

Projekta īstenošanas laiks: 01/2020– 12/2022

Projekta mājas lapa: www.pumpurs.lv

Sākotnēji audzēkņu vecāki tiek iepazīstināti ar Projektu, tā mērķiem, uzdevumiem un sasniedzamo rezultātu, kopīgi ar skolas personālu individuāli tiek izrunātas katra audzēkņa problēmas un vajadzības, piedāvājot audzēknim iesaistīties Projektā. Pozitīva lēmuma gadījumā vecāki iepazīstas un paraksta vecāku piekrišanu par bērna dalību Projektā.

Vecāku/pilngadīga izglītojamā iesniegums tiek sagatavots katram semestrim atsevišķi.

Izglītības iestādes izvēlētais pedagogs (IAP sagatavotājs) veic individuālā priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanas plāna izstrādi un tajā ietverto atbalsta pasākumu izpildes  uzraudzību, īstenotā atbalsta  uzskaiti datu bāzes sadaļā “darba uzskaite” un IAP rezultātu izvērtēšanu pēc plāna īstenošanas.

IAP izstrādē katram izglītojamajam noteikti tieši viņam  piemērotākie  atbalsta pasākumi, tiek izvērtēti visi iespējamie riski. Plāns tiek izstrādāts sadarbībā ar audzēkni un vecākiem, konsultējoties ar mācību priekšmetu pasniedzējiem un klašu audzinātājiem. Izstrādāto IAP sagatavotājs ievada Projekta datu bāzē, tā tālākai saskaņošanai ar izglītības iestādes vadītāju.

 

Sagatavoja

projekta “Atbalsts priekšlaicīgas

mācību pārtraukšanas samazināšanai”

koordinatore                                                                                            Sanita Plone

 

 

Projekts PuMPuRS tiek pagarināts par 12 mēnešiem un ilgs līdz 2023. gada 31. decembrim.  Lai atbalsts būtu pieejams visiem skolēniem, īpaši ņemot vērā iepriekšējā mācību gada attālinātās mācības un Covid-19 pandēmijas radītās sekas, ar šo mācību gadu atbalstu varēs saņemt arī 1.– 4. klases skolēni. Līdz šim projektā PuMPuRS atbalstu varēja saņemt 5.– 12. klases skolēni, kā arī profesionālās izglītības iestāžu 1.–4. kursa audzēkņi.

Arī turpmāk Projektā iesaistīsies Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola un Ilūkstes Raiņa vidusskola. Skolēni saņems atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai – tiks sniegts konsultatīvais atbalsts mācību priekšmetos un  kompensētas sabiedriskā transporta biļetes. 2021./2022. mācību gadā Ilūkstes Raiņa vidusskolā atbalstu saņems  1. – 9. klašu 37 skolēni, Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 1. – 9. klašu 20 skolēni un  profesionālās izglītības 1. – 4. kursa 37 audzēkņi.

 

Pasākumi:Skip to content