Sabiedrībā balstīti pakalpojumi

 

Augšdaugavas novada pašvaldības

Ilūkstes novada Sociālā dienesta sniegtie sociālie pakalpojumi Eiropas Sociālā fonda projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros

Kopš 2016.gada 15.aprīļa Ilūkstes novada pašvaldība, kā sadarbības partneris Latgales plānošanas reģionam, ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (turpmāk – DI Latgalē)”, Nr.9.2.2.1/15/I/005 īstenošanā. ES fondu projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ilūkstes novadā” ietvaros 2019.-2020.gadā ir veikta telpu renovācija un iekārtošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām:

 • izveidots dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar vietu skaitu 14 personām Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē;
 • izveidotas specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem ar vietu skaitu 8 personām Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē;
 • izveidoti grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar vietu skaitu 16 personām Pašulienē 4, Šēderes pagastā.

Kopējais finansējums sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūras sakārtošanai ir EUR 417 290 (ERAF finansējums 85% un nacionālais līdzfinansējums 15%).

No 2020.gada 30.augusta Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem “Fēnikss” uzsāka savu darbību jaunajās telpās. Vienlaikus turpat atklātas un darbojas Specializētās darbnīcas personām ar funkcionāliem traucējumiem. 2021.gada 1.jūlijā ieradās pirmie iemītnieki Grupu dzīvokļos, ar ko sākās to darbība.

Uz 2021.gada 1.novembri Dienas aprūpes centru apmeklē 16 personas ar garīga rakstura traucējumiem, no tām 9 personas pakalpojumu saņem projekta „DI Latgalē” ietvaros. Dienas aprūpes centrā klienti pavada laiku ar iespējām piedalīties dažādās nodarbībās un nodarbēs – veikt iemīļotos rokdarbus un apgūt jaunus rokdarbus, veikt dažādus citus  radošus darbus un apgūt jaunas radošā darba tehnikas, zīmēt, izkrāsot zīmējumus, spēlēt galda spēles, veikt un apgūt mājsaimniecības darbiņus, piedalīties sportiskās un fiziskās aktivitātēs, kulinārijas nodarbībās, piedalīties mākslinieciskajā pašdarbībā. Šeit notiek pasākumi, tiek organizētas ekskursijas un izbraukumi, klienti apmeklē pasākumus arī citās vietās ārpus centra. Pieejami fizioterapeita pakalpojumi, sociālā darbinieka konsultācijas un nodarbības.

Specializētājās darbnīcās darbojas arī 16 personas, un 10 no tām – projekta „DI Latgalē” ietvaros. Specializētajās darbnīcās tiek piedāvātas aušanas nodarbības, sveču liešana, dekoratīvā kokapstrāde. Klientiem tās ir iespējas apgūt jaunas radošo darbu prasmes un zināšanas un interesanti pavadīt laiku.

Grupu dzīvokļos dzīvo 6 personas, 4 personas izmanto šo pakalpojumu projekta „DI Latgalē” ietvaros. Grupu dzīvokļos klienti aktīvi veido neatkarīgu, patstāvīgu  dzīvi. Tiek nodrošināta nepieciešamā palīdzība, individuālais atbalsts un darbs atbilstoši klienta vajadzībām, prasmēm un spējām. Pēc vajadzības tiek nodrošinātas individuālas vai grupu nodarbības ēdiena gatavošanā, personīgo naudas līdzekļu plānošanā, kā ari citas tematiskās nodarbības klientu prasmju, spēju un zināšanu pilnveidošanai. Palīdzību, individuālo darbu  un atbalstu šeit nodrošina aprūpētājas, sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs un sociālais mentors. Ikdienā sniegtie pakalpojumi, palīdzība un atbalsts veido klientu dzīvi drošībā. Grupu dzīvokļu klientiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt Dienas aprūpes centru “Fēnikss” un Specializētās darbnīcas.

Ik vasaru pieprasīts sociālais pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs – “atelpas brīža” pakalpojums. Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem ir interese par fizioterapeita pakalpojumu. “Atelpas brīža” pakalpojumus ir saņēmuši 2 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, un 1 bērnam nodrošinātas fizioterapeita individuālās nodarbības.

Pakalpojumu izmaksas priekšfinansē pašvaldība, kurai pēc tam izmaksas tiek kompensētas no Eiropas Sociālā fonda projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā līdzekļiem”.

Projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” īsteno: Latgales Plānošanas reģions sadarbībā ar reģiona pašvaldībām un Valsts sociālās aprūpes centrs (VSAC) “Latgale” (filiāles “Kalkūni”, ”Kalupe” un “Krastiņi”).

Nodarbību telpa

Nodarbību telpa

Aktu zāle

 

Mācību virtuve, ēdamvieta launagā

Fizioterapijas kabinets

Garderobe

Atpūtas telpa

grupu dzīvokļi

grupu dzīvokļi

grupu dzīvokļi

grupu dzīvokļi

grupu dzīvokļi

grupu dzīvokļi

SABIEDRĪBĀ BALSTĪTI PAKALPOJUMI PILNGADĪGĀM PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBĀ

Ilūkstes. novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latgales plānošanas reģionu par sadarbību projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ieviešanā ar mērķi uzlabot esošos un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus.

Lai pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem varētu dzīvot maksimāli patstāvīgu dzīvi un saņemt sev nepieciešamo atbalstu mājās vai ģimeniskā vidē, nenokļūstot aprūpes institūcijās, pasaulē un Latvijā tiek piedāvāti dažādi sociālie pakalpojumi, kurus sauc arī par sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem. Parasti sociālos pakalpojumus piedāvā atbilstoši katra individuālajām vajadzībām. Taču šo pakalpojumu pieejamība visbiežāk ir tieši saistīta ar pašvaldību un nevalstisko organizāciju izpratni, iniciatīvām un organizācijām pieejamajiem finanšu resursiem.

Projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros noteiktus sabiedrībā balstītus pakalpojumus ir paredzēts nodrošināt bez maksas divu gadu periodā ikvienai pilngadīgai personai ar garīga rakstura traucējumiem, kura potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa), ja tā būs piedalījusies savu individuālo vajadzību izvērtēšanā un tai būs izstrādāts atbalsta plāns ar rekomendācijām konkrētu sabiedrībā balstītu pakalpojumu saņemšanai.

Atbilstoši 2015.gada 16.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.313, šī projekta ietvaros personas ar garīga rakstura traucējumiem, papildus jau sniegtajiem pakalpojumiem varēs saņemt arī šādus sabiedrībā balstītus pakalpojumus:

 • aprūpe mājās;
 • dienas aprūpes centrs;
 • specializētās darbnīcas;
 • grupu dzīvokļi;
 • īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums;
 • speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts;
 • atbalsta grupas un grupu nodarbības.

Pakalpojumu izmaksas priekšfinansē pašvaldība, kurai pēc tam izmaksas tiks kompensētas no Eiropas Sociālā fonda projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” līdzekļiem.

Lai saņemtu pakalpojumus, pilngadīgajām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa), ir jāpiesakās individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei Ilūkstes novada sociālajā dienestā. Individuālo vajadzību izvērtēšanai tiks lietota “Atbalsta intensitātes skalas” metodika. Izvērtēšanu veiks un atbalsta plānus izstrādās īpaši apmācīti sociālie darbinieki, pēc nepieciešamības piesaistot psihiatru un ergoterapeitu.

Aicinām pieteikties uz individuālo izvērtēšanu, iesniedzot iesniegumu pašvaldības sociālajā dienestā vai pagastu pārvaldēs pie sociālajiem darbiniekiem!

Iesniegumus pieņem un sīkāku informāciju par saņemt darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 12.30 līdz plkst. 16.30:

 • Sociālajā dienestā, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, mob. 26687721;
 • Bebrenes pagasta pārvaldē, „Pagastmājā”, Bebrenē, tālr. 65407919, mob. 26395104;
 • Dvietes pagasta pārvaldē, Dvietē, tālr. 65475434, mob. 26395104;
 • Eglaines pagasta pārvaldē, Stendera ielā – 7, Eglainē, mob. 28619526;
 • Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldē,Tirgus laukumā 18, Subatē, mob. 25621151;
 • Šēderes pagasta pārvaldē, Alejas ielā 4, Šēderē, mob. 26483624.

 

       Projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” īsteno:

       Latgales Plānošanas reģions sadarbībā ar reģiona pašvaldībām un VSAC “Latgale”.

      Visa projekta laikā:

       Tiks novērtētas 462 personas ar garīga rakstura traucējumiem, 505 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un 317 ārpusģimenes aprūpē esoši bērni, lai noskaidrotu, kādi sociālie pakalpojumi viņiem ir visnepieciešamākie.

        387 personām ar garīga rakstura traucējumiem kļūs pieejama aprūpe mājās un dienas centros, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļi, īslaicīga sociālā aprūpe un cita veida atbalsts.

       3533 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

       Projekta laikā samazināsies bērnu skaits iestādēs – viņi atradīs mājas pie audžuģimenēm, aizbildņiem vai adoptētājiem.

       Sabiedrībai tiks sniegta informācija par cilvēkiem ar garīgajiem un funkcionālajiem traucējumiem, kā arī par bērniem, kas aug ārpus ģimenēm.

       Balstoties uz atbalsta plānos iekļauto informāciju, kā arī esošās situācijas analīzi Latgales reģiona pašvaldībās, projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros paredzēts izstrādāt Latgales reģiona deinstitucionalizācijas plānu. Tajā iekļautos risinājumus ņems vērā, plānojot pašvaldībām pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei (piemēram, ēkām, aprīkojumam, tehnikai).

        Sīkāku informāciju var iegūt jūsu pašvaldības sociālajā dienestā vai Latgales Plānošanas reģionā pa tālruni 654 40862.

       Projekta īstenošanas laiks līdz 2023. gada 31.decembrim.

Vairāk par projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” aktivitātēm lasiet https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/di/aktualtitates

ILŪKSTES NOVADĀ PIEDĀVĀS JAUNUS SOCIĀLOS PAKALPOJUMUS BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM

Ilūkstes novada sociālais dienests uzsāk jaunu sociālo pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, organizēšanu:

 1. “atelpas brīža” pakalpojums;
 2. aprūpes pakalpojums;
 3. sociālās rehabilitācijas pakalpojums.

Pakalpojumu izmaksas priekšfinansē pašvaldība, kurai pēc tam izmaksas tiks kompensētas no Eiropas Sociālā fonda projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā līdzekļiem”.

“Atelpas brīža” pakalpojumu un aprūpes pakalpojumu ir iespēja saņemt jau šobrīd, vēršoties mūsu pašvaldības sociālajā dienestā ar iesniegumu par vēlmi saņemt minēto pakalpojumu.

Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bez maksas, vecākiem, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un kuriem noteikta invaliditāte, jāpiesakās individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei savas pašvaldības sociālajā dienestā!

Izvērtēšanas mērķis ir nevis uzstādīt diag­nozi, bet saprast, kā bērnam trūkst, lai viņš justos labāk, tātad – kāds atbalsts viņam nepieciešams.

Bērna individuālo izvērtēšanu veiks profesionāli speciālisti, nosakot, kas bērnam papildus nepieciešams, lai uzlabotu viņa veselības stāvokli. Tādējādi tiks identificēti atbalsta pasākumi, kas viņiem un viņu vecākiem ļaus saņemt atbalsta pasākumus projekta īstenošanas laikā. Jāuzsver, ka rehabilitāciju varēs saņemt ne tikai pats bērns, bet arī viņa vecāki.

Individuālajai izvērtēšanai var pieteikt ikvienu Latgales reģiona pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu līdz 17 gadiem (ieskaitot), kuram ir noteikta invaliditāte. Papildus uz atbalstu var pretendēt arī bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, likumiskie pārstāvji, arī audžuģimene – gadījumos, ja bērns dzīvo audžuģimenē.

Lai pieteiktos uz individuālo izvērtēšanu, bērna ar invaliditāti vecākus, likumiskos pārstāvjus vai audžuģimenes aicinām vērsties ar iesniegumu

 • Ilūkstes novada sociālajā dienestā, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, mob. 26687721;
 • Bebrenes pagasta pārvaldē, „Pagastmājā”, Bebrenē, tālr. 65407919, mob. 26395104;
 • Dvietes pagasta pārvaldē, Dvietē, tālr. 65475434, mob. 26395104;
 • Eglaines pagasta pārvaldē, Stendera ielā – 7, Eglainē, mob. 28619526;
 • Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldē,Tirgus laukumā 18, Subatē, mob. 25621151;
 • Šēderes pagasta pārvaldē, Alejas ielā 4, Šēderē, mob. 26483624.

Piesakot bērnu individuālai izvērtēšanai, līdzi jāņem dokuments, kas apliecina bērna pārstāvības tiesības, un VDEĀVK atzinums par to, ka bērnam piešķirta invaliditāte, vai bērna invalīda apliecība.

Atbalsta pasākumi bērniem ar invaliditāti un viņu vecākiem tiks sniegti Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros.

Vienlaikus notiks arī visu Latgales reģiona bērnu sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošo bērnu vajadzību izvērtēšana. Tā rezultātā tiks meklēti labākie iespējamie risinājumi, lai nākotnē samazinātu bērnu nokļūšanu institūcijās un palīdzētu bērnu namos esošajiem bērniem nokļūt ģimenēs vai saņemt pakalpojumus ģimeniskai videi pietuvinātās dzīves vietās. Tāpat projekta ietvaros paredzēts īstenot dažādus pasākumus, lai motivētu pilngadīgas personas kļūt par aizbildņiem, adoptētājiem vai audžuģimenēm.

Balstoties uz atbalsta plānos iekļauto informāciju, kā arī esošās situācijas analīzi Latgales regiona pašvaldībās, projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros paredzēts izstrādāt Latgales reģiona deinstitucionalizācijas plānu. Tajā iekļautos risinājumus ņems vērā, plānojot pašvaldībām pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei (piemēram, ēkām, aprīkojumam, tehnikai).

 

Projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” īsteno: Latgales Plānošanas reģions sadarbībā ar reģiona pašvaldībām un VSAC “Latgale”.

Visa projekta laikā:

      Tiks novērtētas 462 personas ar garīga rakstura traucējumiem, 505 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un 317 ārpusģimenes aprūpē esoši bērni, lai noskaidrotu, kādi sociālie pakalpojumi viņiem ir visnepieciešamākie.

      387 personām ar garīga rakstura traucējumiem kļūs pieejama aprūpe mājās un dienas centros, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļi, īslaicīga sociālā aprūpe un cita veida atbalsts.

       3533 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

      Projekta laikā samazināsies bērnu skaits iestādēs – viņi atradīs mājas pie audžuģimenēm, aizbildņiem vai adoptētājiem.

       Sabiedrībai tiks sniegta informācija par cilvēkiem ar garīgajiem un funkcionālajiem traucējumiem, kā arī par bērniem, kas aug ārpus ģimenēm.

      Sīkāku informāciju var iegūt jūsu pašvaldības sociālajā dienestā vai Latgales Plānošanas reģionā pa tālruni 654 40862.

      Projekta īstenošanas laiks līdz 2023. gada 31.decembrim.

Vairāk par projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”  aktivitātēm lasiet http://www.latgale.lv/lv/di

Dienas aprūpes centrs “Fēnikss”

 

Ilūkstes novada pašvaldība ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” īstenošanā

      Kopš 2016.gada 15.aprīļa Ilūkstes novada pašvaldība, kā sadarbības partneris Latgales plānošanas reģionam, ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” īstenošanā.

     Deinsitucionalizācija ir process, kad institucionālās aprūpes vietā tiek veidoti un piedāvāti daudzveidīgi sabiedrībā balstīti sociālie  pakalpojumi, lai cilvēks, kas līdz šim dzīvojis sociālās aprūpes iestādē vai varētu tur nonākt nākotnē, nepaliktu bez vajadzīgā atbalsta un nepieciešamajiem pakalpojumiem. Jāuzsver, ka attiecībā uz personām, kuras atrodas sociālās aprūpes iestādēs,  sagatavot dzīvei sabiedrībā paredzēts tikai tās personas, kuras, saskaņā ar novērtēšanas komisijas atzinumiem, būs spējīgas uzsākt patstāvīgu dzīvi ārpus sociālās aprūpes iestādēm.

     Mērķa grupas šajā projektā ir:

 • pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa);
 • pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus;
 • bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs;
 • ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus.

     Ilūkstes novadā izvērtētas individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni 6 bērniem  ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs  un 29 personām ar garīga rakstura traucējumiem, t.sk., 15 personas, kurām risks nonākt ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās un 14 personas, kuras uzturās SIA Veselības centrs „Ilūkste” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļās.

     Līdz šim ir nodrošināts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem atelpas brīža pakalpojums, audiologopēda pakalpojums, fizioterapeita individuālo nodarbību pakalpojums. Pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošinātas fizioterapeita konsultācijas.

     Izvērtēto personu individuālo vajadzību un nepieciešamo pakalpojumu klāsts Ilūkstes novada pašvaldībā ir plašāks par šobrīd pieejamo. Visnepieciešamākie sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi ir grupu dzīvokļa pakalpojumi (26 mūsu novada personām), specializēto darbnīcu pakalpojumi (18 personām). Abiem minētajiem pakalpojumiem nav pieejama infrastruktūra, tā ir jāizveido.

     ES fondu projekta ietvaros paredzēta telpu renovācija un iekārtošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Šos darbus plānots īstenot 2019.gadā. Kopējais plānotais finansējums sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūras sakārtošanai ir EUR 417 290 (ERAF finansējums 85% un nacionālais līdzfinansējums 15%).

     Pašvaldībai piederošā ēkā Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē tiks izvietots dienas aprūpes centrs „Fēnikss” un specializētās darbnīcas, kuras veicinās nodarbinātības prasmju apguvi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

     Grupu dzīvokļus plānots izvietot dzīvojamā daudzdzīvokļu mājā 6 (sešos) labiekārtotos dzīvokļos Šēderes pagasta Pašulienes ciematā. Šajos dzīvokļos cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem dzīvos pastāvīgi, vienlaikus saņemot nepieciešamo atbalstu dažādās dzīves situācijās.

     Uzziniet vairāk ŠEIT

 Skip to content